ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS

1. Εισαγωγή

Τα φυσικά πρόσωπα που επισκέπτονται τον ιστότοπο www.fourlis.gr (στο εξής «η Ιστοσελίδα» ή «Ιστότοπος») μπορούν να πλοηγούνται στις ιστοσελίδες του είτε ως απλοί επισκέπτες είτε ως εγγεγραμμένοι χρήστες, και για την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων, εξ’ αιτίας της πρόσβασης αυτής και της χρήσης των υπηρεσιών της, ισχύει η παρούσα Πολιτική.

Κάθε επισκέπτης της Ιστοσελίδας που επιθυμεί να αποστείλει το βιογραφικό του σημείωμα θα πρέπει να δημιουργήσει Προσωπικό λογαριασμό στο σύστημα και να προχωρήσει ως Εγγεγραμμένος χρήστης.  

Η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και η καταχώρηση βιογραφικού σημειώματος γίνεται με αποκλειστική πρωτοβουλία, επιμέλεια και ευθύνη του υποψηφίου εργαζόμενου για τα περιεχόμενα σε αυτά στοιχεία, τα οποία οφείλουν να είναι ακριβή και αληθή.

2. Ορισμοί

«Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (εφ’ εξής «ο Κανονισμός»).

 «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα»

Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών» (Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα)

Τα Προσωπικά Δεδομένα τα οποία είναι εκ φύσεως ιδιαίτερα ευαίσθητα σε σχέση με θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των φυσικών προσώπων και χρήζουν ειδικής προστασίας, καθότι το πλαίσιο της επεξεργασίας τους θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικούς κινδύνους για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων. Τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

«Επεξεργασία»

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων

Κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας»

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

«Εκτελών την επεξεργασία»

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

 

3. Σκοπός της Επεξεργασίας

Ο Όμιλος FOURLIS (FOURLIS AE Συμμετοχών) είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται και από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας τίθενται όλες οι θυγατρικές Εταιρείες του Ομίλου (HOUSEMARKET ΑΕ-IKEA, INTERSPORT ATHLETICS AEΕ, TRADE LOGISTICS ΑΕΒΕ), ακόμα και αν έχει επιλεγεί μία συγκεκριμένη θέση εργασίας σε μία από αυτές, διότι είναι δυνατό στο ίδιο βιογραφικό να έχουν πρόσβαση περισσότερες ή και όλες οι εταιρείες του Ομίλου καθώς η βάση δεδομένων και το σύστημα διαχείρισης βιογραφικών είναι κοινό για όλες τις εταιρείες. Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων αυτών είναι η αξιολόγηση υποψηφίων εργαζόμενων και η ανεύρεση κατάλληλης θέσης εργασίας στον Όμιλο ή κάποια από τις Εταιρείες του Ομίλου.

Ο Όμιλος FOURLIS και οι Εταιρείες του Ομίλου προβαίνουν στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των υποψηφίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, και κάθε άλλη σχετική νομοθετική διάταξη, με σκοπό την κατά την εκτίμησή τους, αξιολόγηση των ικανοτήτων των υποψηφίων για την κάλυψη θέσης, για την οποία απέστειλαν το βιογραφικό τους, ή για την κάλυψη άλλης θέσης που διαχειρίζεται ή εκτιμά ο Όμιλος FOURLIS και οι Εταιρείες για την οποία κρίνεται, κατά την επεξεργασία, ότι διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες.

Ο Όμιλος FOURLIS και οι Εταιρείες του Ομίλου δηλώνουν ότι ουδεμία άλλη χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών θα γίνει για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και, όπου απαιτείται, ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου. 

4. Νομιμότητα της Επεξεργασίας

Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών/εγγεγραμμένων χρηστών για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω είναι απαραίτητη για να ληφθούν μέτρα, κατ’ αίτηση του υποκειμένου, των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης και συγκεκριμένα για τη διερεύνηση της πιθανότητας να εργαστούν οι υποψήφιοι στον Όμιλο ή τις Εταιρείες του Ομίλου, (άρθρο 6 παρ. 1β του Κανονισμού).

Επιπλέον, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τον νόμο, όταν ορισμένες πληροφορίες είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των νομικών ή κανονιστικών υποχρεώσεων του Ομίλου FOURLIS και των Εταιρειών του Ομίλου.

5. Είδος Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται απευθείας από τον εγγεγραμμένο χρήστη είναι: στοιχεία ταυτοποίησης και προσωπικά στοιχεία (όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γεννήσεως/ηλικία, φύλο, χώρα και πόλη διαμονής), στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, κινητό τηλέφωνο), δεδομένα εκπαίδευσης και εργασιακής εμπειρίας καθώς και αν έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές του υποχρεώσεις (σε όσους Υποψήφιους ισχύει). Επίσης, κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώσει αν έχει συγγενικό πρόσωπο που εργάζεται στον Όμιλο ή σε Εταιρεία του Ομίλου και τυχόν συστάσεις, καθώς και προτιμήσεις για την απασχόληση του που ο ίδιος επιθυμεί να δηλώσει (επιθυμητή πόλη/χώρα εργασίας, επιθυμητή θέση, τύπος εργασιακής σχέσης κ.α.) και να υποβάλλει ένα αρχείο με αναλυτικότερο βιογραφικό σημείωμα. Ο υποψήφιος που κοινοποιεί δεδομένα τρίτων φυσικών προσώπων οφείλει να έχει ενημερώσει τα πρόσωπα αυτά για την παρούσα Πολιτική επεξεργασίας και διατήρησης δεδομένων και να έχει λάβει τη συγκατάθεση τους.

Δεν επιδιώκουμε να αποκτήσουμε και δε θα συλλέξουμε ειδικές κατηγορίες δεδομένων σχετικά με έναν υποψήφιο, εκτός εάν επιτρέπεται ή απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις που μας κοινοποιούνται τέτοια δεδομένα, όπως δεδομένα υγείας, τα δεδομένα αυτά επεξεργαζόμαστε επειδή εσείς μας τα κοινοποιείτε για την υποστήριξη της υποψηφιότητας σας. Τα δεδομένα αυτά θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον βαθμό που αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την αξιολόγηση της καταλληλότητας  του αιτούντος για συγκεκριμένη θέση εργασίας  και  καθήκοντα ή για τη συμμόρφωση με τη νομική υποχρέωση.

6. Αποδέκτες Δεδομένων

Αποδέκτες των δεδομένων αυτών είναι οι αρμόδιοι για κάθε συγκεκριμένη επεξεργασία εργαζόμενοι του Ομίλου και των Εταιρειών του Ομίλου.

Επιπλέον, ο Όμιλος FOURLIS και οι Εταιρείες του Ομίλου δύνανται να αναθέτουν μέρος ή το σύνολο της επεξεργασίας των δεδομένων σε τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, τα οποία επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό τους ως Εκτελούντες την επεξεργασία. Τέτοιοι αποδέκτες δύνανται να είναι: α) η εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες συντήρησης της Ιστοσελίδας, β) σύμβουλοι εύρεσης προσωπικού, στο πλαίσιο των εργασιών που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση και κάλυψη εκάστης θέσης εργασίας ή για άλλες θέσεις εργασίας που ενδεχομένως προκύψουν και ταιριάζουν στην εμπειρία και στα προσόντα των εγγεγραμμένων χρηστών, καθώς και για λόγους επικοινωνίας μαζί τους αναφορικά με τις εν λόγω θέσεις κ.λπ.

Κατά την καταχώριση, πρόσβαση ή/και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του επισκέπτη και του εγγεγραμμένου χρήστη, οι εργαζόμενοι και προστηθέντες του Ομίλου FOURLIS και των Εταιρειών του Ομίλου δεσμεύονται να συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις του Κανονισμού καθώς και με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Ο Όμιλος FOURLIS και οι Εταιρείες του Ομίλου απαιτούν από τους εργαζόμενους, τους συντηρητές της Ιστοσελίδας, καθώς και τους τρίτους συνεργάτες της να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών, ώστε να αποτρέπεται η αποκάλυψη των Προσωπικών Δεδομένων που επεξεργάζονται για λογαριασμό τους.

7. Διεθνείς Διαβιβάσεις

Ο Όμιλος FOURLIS και οι Εταιρείες του Ομίλου δε διαβιβάζουν ή αποθηκεύουν τα ως άνω δεδομένα σε τρίτες χώρες. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται υποβάλλονται σε επεξεργασία σε διακομιστές που βρίσκονται στην ΕΕ ή ΕΟΧ.

8. Τεχνικά & Οργανωτικά Μέτρα Προστασίας

Ο Όμιλος FOURLIS και οι Εταιρείες του Ομίλου, οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό τους και οι προστηθέντες της/βοηθοί εκπλήρωσης δεσμεύονται συμβατικά να εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την, κατά το δυνατό, καλύτερη προστασία των Προσωπικών Δεδομένων ενάντια σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή απώλεια, αλλοίωση, παράνομη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε αυτά και γενικά την παράνομη επεξεργασία τους (συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως πρόσβασης), όπως και για τη διασφάλιση της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε αυτά. Αυτά τα μέτρα στόχο έχουν να διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο που μπορεί να διατρέξουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το είδος και την κρισιμότητα των δεδομένων, την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς κάθε συγκεκριμένης επεξεργασίας, εφαρμόζοντας παράλληλα διαδικασίες για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών αυτών μέτρων. Σε κάθε περίπτωση, δεσμεύονται συμβατικά να διατηρούν το απόρρητο των Προσωπικών Δεδομένων και να μην τα κοινοποιούν ή επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτά σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων, εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται από τον νόμο. 

Ο Όμιλος FOURLIS και οι Εταιρείες του Ομίλου λαμβάνουν τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων, ως εκτέθηκε ανωτέρω, δε δύνανται όμως να εγγυηθούν την ασφάλεια των δεδομένων που θα διακινηθούν μέσω του Ιστότοπου, ούτε μέσω συνδεόμενων ιστότοπων ή εφαρμογών. Οι υποψήφιοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται, ως χρήστες διαδικτυακών υπηρεσιών, ότι η διαβίβαση και αποστολή πληροφοριών μέσω διαδικτύου ενέχει πάντα κινδύνους.

9. Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων - Επικαιροποίηση

Στην περίπτωση του υποψήφιου ως εγγεγραμμένου χρήστη (user account) στο σύστημα, τα Προσωπικά Δεδομένα του θα διατηρούνται στη βάση δεδομένων για 24 μήνες από την ημερομηνία καταχώρησης και εφόσον ο υποψήφιος δε βρίσκεται σε διαδικασία πρόσληψης. Ο εύλογος αυτός χρόνος επιλέχθηκε με βάση το έννομο συμφέρον των μερών και τις τεχνικές δυνατότητες του συστήματος (άρθρο 6 παρ. 1στ Κανονισμού).

Μία φορά τον χρόνο, ο Όμιλος FOURLIS και οι Εταιρείες του Ομίλου θα ζητούν από τον εγγεγραμμένο χρήστη:

  • να επιβεβαιώσει ότι επιθυμεί να διατηρήσει τον λογαριασμό χρήστη και τα Προσωπικά του Δεδομένα στην ηλεκτρονική βάση του συστήματος,
  • να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων που διατηρεί και να τα επικαιροποιήσει εφόσον υπάρχουν αλλαγές.

Ο εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να μεταβάλλει ή να διορθώσει τα δεδομένα του κάνοντας είσοδο στον λογαριασμό του στην Ιστοσελίδα (login) εισάγοντας το προσωπικό του e-mail και τον κωδικό πρόσβασης (password). 

Κάθε υποψήφιος που επιθυμεί να μην τηρούνται τα δεδομένα του για το ως άνω χρονικό διάστημα μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα διαγραφής αυτών, όπως προβλέπεται κατωτέρω.

10. Δικαιώματα Υποκειμένου Δεδομένων

Κάθε επισκέπτης ή εγγεγραμμένος χρήστης, ως υποκείμενο δεδομένων, δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται στον Κανονισμό και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού και την εθνική νομοθεσία, και ειδικότερα: 

i) το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργάζεται ο Όμιλος FOURLIS και οι Εταιρείες του Ομίλου,

ii) το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του, 

iii) το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών του δεδομένων,

iv) το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, και 

v) το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του.


Τα ως άνω δικαιώματα του μπορεί να ασκήσει ως εξής:

  • Για το δικαίωμα πρόσβασης, μερικής ή ολικής διαγραφής, διόρθωσης/συμπλήρωσης των Προσωπικών Δεδομένων και αντίταξης στην επεξεργασία, ο Όμιλος FOURLIS και οι Εταιρείες του Ομίλου παρέχουν τη δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες να δουν, διορθώσουν/συμπληρώσουν τα Προσωπικά τους Δεδομένα μέσα από τον προσωπικό τους λογαριασμό ή να ζητήσουν πρόσβαση, μερική ή ολική διαγραφή και διόρθωση των δεδομένων τους μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@fourlis.gr.
  • Για το δικαίωμα φορητότητας των Προσωπικών Δεδομένων, ο Όμιλος FOURLIS και οι Εταιρείες του Ομίλου παρέχουν τη δυνατότητα να λάβουν τα Προσωπικά τους Δεδομένα ή/και να τα διαβιβάσουν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, που θα υποδειχθεί από την αρμόδια εποπτική αρχή, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@fourlis.gr.

Σε περίπτωση άσκησης οιουδήποτε εκ των άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων ο Όμιλος FOURLIS και οι Εταιρείες του Ομίλου θα λάβουν κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του. Σε αυτή την περίπτωση, το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται ότι τα ελάχιστα αναγκαία από τα Προσωπικά Δεδομένα του θα διατηρούνται, για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων της. Διευκρινίζεται ότι για να θεωρείται έγκυρη η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων είναι δυνατό να απαιτείται η ταυτοποίηση του αιτούντος, με σκοπό να διασφαλίζεται ότι τα Προσωπικά Δεδομένα για τα οποία ζητείται κάποια από τις παραπάνω ενέργειες  πράγματι ανήκουν στο φυσικό πρόσωπο που αιτείται την συγκεκριμένη ενέργεια.

11. Υποχρέωση Διαφάνειας

Για οιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με τα δεδομένα του καθώς και την επεξεργασία και προστασία τους κάθε υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων δύναται να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου FOURLIS  (Data Protection Officer) στο email dpo@fourlis.gr και στην τηλεφωνική γραμμή 0030-210 6293011. Εφόσον, δε, θεωρεί ότι δεν ικανοποιείται από την απάντηση ή γενικά τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των δεδομένων του, ενημερώνεται ότι έχει δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, τηλ. 0030-210 6475600, email: complaints@dpa.gr). 

12. Τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική

Ο Όμιλος FOURLIS και οι Εταιρείες του Ομίλου δύνανται να τροποποιούν την παρούσα Πολιτική. Η παρούσα Πολιτική ισχύει από τον Ιούνιο του 2021.